Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
 A   B   C   D 
 E   F   G   H 
CH  I   J   K 
 L   M   N   O 
 P   Q   R   S 
 T   U   V   W 
 X   Y   Z 
A

akutní hepatitida
Jako akutní hepatitida C se označuje stav prvních šest měsíců po infekci. V určitém procentu případů se tělo dokáže samo viru zbavit, většinou však nemoc přechází do chronického stadia.
ALT
Alanin aminotransferáza - enzym obsažený v jaterních buňkách. Hodnota tohoto enzymu v krvi je ukazatelem stavu jater. Normální hodnoty pro dospělé jsou v rozmezí 0,1-0,78 µkat/l. Při hepatitidě C mohou být tyto hodnoty překročeny až 30krát.
anemie
Česky chudokrevnost - stav, kdy krev obsahuje nedostatek červených krvinek, případně hemoglobinu. Tím je zhoršeno zásobování buněk kyslíkem. Je častým důsledkem užívání ribavirinu.
anti-HCV AST
Aspartát aminotransferáza - enzym obsažený v jaterních buňkách. Hodnota tohoto enzymu v krvi je ukazatelem stavu jater. Normální hodnoty pro dospělé jsou v rozmezí 0,1-0,72 µkat/l. Při hepatitidě C mohou být tyto hodnoty překročeny až 30krát.
autoimunitní
Stav, při kterém tělo produkuje protilátky samo proti sobě (proti vlastním tkáním).
B

bilirubin
Žlutooranžová látka produkovaná játry, hodnota bilirubinu je jedním z ukazatelů funkčnosti jater. Zvýšené hodnoty bilirubinu se projevují žloutenkou (zežloutnutí očního bělma a kůže).
biopsie
Jaterní biopsie je vyšetření, jehož cílem je posoudit stav jater. Pomocí dlouhé jehly se odebere malý vzorek jater, který je pak mikroskopicky zkoumán.
breakthrough
V průběhu léčby může po počátečním vymizení viru dojít k novému vzplanutí infekce. Pokud se virus opětovně objeví ještě v průběhu léčby, mluvíme o breakthrough (fenomén průlomu). Tím se liší od relapsu, při kterém se infekce objeví až po ukončení léčby.
C

combo
Anglický slangový výraz pro kombinovanou terapii.
cirhóza
Působením viru při hepatitidě C probíhá v játrech neustálý zánět. Jaterní buňky odumírají, a namísto nich se tvoří vazivo. Když tento proces dostoupí určitého stadia, játra již nedokážou plnit svou funkci a hovoříme o jaterní cirhóze. V pokročilejším stádiu cirhózy může dojít až k jaternímu selhání.

Poznámka: podobných výsledků je možno dosáhnout i působením alkoholu, a to i bez hepatitidy. Současné působení hepatitidy a alkoholu významně urychluje odumírání jaterních buněk, proto je při onemocnění hepatitidou nutná abstinence.
D

DAA
Direct Acting Antivirals - léky působící přímo proti viru. V současné době jsou tak označovány inhibitory, které se způsobem účinku zásadně liší od interferonové léčby, která je postavena na podpoře imunitního systému pacienta.
dekompenzace
Tělo se snaží případné poruchy a problémy odstranit, kompenzovat. Při dosažení určitého stupně poškození toho však již organismus není schopen, a potom mluvíme o dekompenzaci - orgán již není schopen plnit svou funkci.
dragon
Anglicky "drak" - slangové označení hepatitidy C. Podle pověstí totiž drak po celá léta někde tiše odpočívá a sbírá síly, aby pak znenadání zaútočil. Rovněž hepatitida C může v těle tiše dřímat po řadu let aniž by nemocný pociťoval nějaké příznaky.
E

enzymy
Látky - proteiny, které řídí určité specifické chemické reakce v těle. Mezi nejčastěji testované jaterní enzymy patří ALT, ASTGGT.
ETR
End of Treatment Response - odpověď dosažená na konci léčby (někdy též ETVR - End of Treatment Viral Response). Tedy stav, kdy při ukončení léčby není v těle pacienta zjistitelná přítomnost viru.
EVR
Early Viral Response - neboli časná virologická odpověď. Tímto termínem se označuje stav, kdy během prvních 12 týdnů léčby dojde k poklesu viremie na setinu původní hodnoty (parciální časná virologická odpověď - pEVR) nebo dokonce k jejímu vymizení (úplná časná virologická odpověď - cEVR). EVR je po RVR druhým nejlepším indikátorem úspěšného průběhu léčby.
F

fibróza
Proces, při kterém je tkáň nahrazována vazivem - obvykle jako důsledek chronického zánětu.
flu-like syndrom
Jeden z nejčastějších vedlejších účinků interferonu. Pacient má stavy podobné chřipce (horečka, zimnice, pocení, bolesti hlavy, svalů, kloubů, nevolnost atd).
G

gastroenterolog
Lékař - specialista na zažívací systém (včetně jater).
genotyp
Virus hepatitidy C má několik podtypů - tzv. genotypů. Dnes se ustálilo rozdělení viru hepatitidy C do šesti genotypů (jsou označovány čísly 1 až 6), které mohou mít dále řadu podtypů které se značí písmeny (tedy například 1a, 1b jsou podtypy genotypu 1). Nejrozšířenější je genotyp 1, který je také společně s genotypem 4 nejobtížněji léčitelný.
GGT
Jiná zkratka pro gama-glutamyl transferázu (viz GMT).
GMT
Gama-glutamyl transferáza (GMT) je jaterní enzym, jehož hladina v krvi dává informace o stavu jater. Normální hodnoty pro dospělé ženy jsou v rozmezí 0,14-0,68 µkat/l, u dospělých mužů 0,14-0,84 µkat/l. Při hepatitidě C bývají vyšší 2-10krát.
H

hemoglobin
Protein v červených krvinkách, který umožňuje transport kyslíku.
hepatocelulární karcinom (HCC)
Nejběžnější druh rakovinového nádoru jater.
CH

chronická hepatitida
V určitém procentu případů si tělo dokáže s virem poradit samo. Většinou však hepatitida C přechází do chronického stadia. O chronické hepatitidě C se mluví, pokud je virus v těle více než šest měsíců po infekci.
I

IFN
Viz interferon.
imunita
Obranyschopnost vůči infekčnímu onemocnění.
inhibitor
Látka, která snižuje aktivitu určitého proteinu (enzymu). Inhibitory jsou používány v lécích, které zamezují množení viru tím, že blokují funkce určitých enzymů, které virus potřebuje ke svému množení (replikaci) - viz DAA.
interferon
Látka používaná při léčbě hepatitidy C, zpravidla společně s ribavirinem. Interferony jsou bílkoviny které se přirozeně vyskytují v lidském těle, kde se uplatňují při plnění nejrůznějších funkcí imunitního systému. Interferon musí být skladován při teplotě 2 - 8 °C, jinak dochází k jeho rozkladu.
J

jaterní testy
Sada laboratorních testů, která zkoumá hladinu některých jaterních enzymů (především ALT, AST, GGT a bilirubin).
K

klinické testování
Proces, kterým musí projít každý lék dříve, než je schválen k distribuci. Testování probíhá ve více fázích:

Fáze I - testuje se na malé skupince lidí (obvykle 10 - 100), a cílem je určit bezpečnost a dávkování nového léku, jakož i jeho vedlejší účinky.

Fáze II - testuje se účinnost proti dané chorobě.

Fáze III - probíhá na statisticky významných počtech pacientů (obvykle stovky až tisíce), a porovnává se účinnost léku ve srovnání s jinými léky, případně s vývojem nemoci, pokud není léčena.

Fáze IV - tato fáze není standardním krokem při schvalování nového léku. Používá se v případě, že již schválený lék má být používán pro léčení jiné nemoci, než pro kterou byl původně schválen.
kombinovaná terapie
Léčba, při které se podává kombinace více léků. V případě hepatitidy C je to kombinace interferonu a ribavirinu. Dnes se jedná o standardní způsob léčby, pouze v případech, kdy pacient nemůže užívat ribavirin používá se monoterapie (tj. podává se pouze interferon).
kontraindikace
Podmínka, která zabraňuje použít v dané situaci určitý lék či způsob léčby.
L

M

monoterapie
Léčba hepatitidy C pouze interferonem, bez použití ribavirinu.
N

naivní pacient
V našem kontextu se takto označuje pacient, který dosud nebyl léčen na hepatitidu C.
nekróza
Odumírání buněk či tkání.
nonresponder
Pacient, u kterého léčba nevede ke snížení viremie (množství viru v těle).
O

odpověď
V průběhu léčby se sleduje její úspěšnost. O biochemické odpovědi mluvíme, pokud se hodnoty ALT dostanou do normálních hodnot. Důležitější je však odpověď virologická, která znamená pokles viremie (viz též RVR, EVR, SVR).
P

PCR
Polymerase Chain Reaction - metoda pro zjištění přítomnosti viru v krvi. Rozlišujeme PCR kvalitativní (zjišťuje pouze zda je v krvi virus bez ohledu na jeho koncentraci) a kvantitativní (měří kolik kopií viru se nachází v mililitru krve).
peginterferon
Někdy též pegylovaný interferon - interferon navázaný na molekuly polyethylenglykolu. Díky tomuto triku se interferon uvolňuje do těla postupně, takže k udržení dostatečné hladiny interferonu v těle stačí jedna injekce týdně (namísto tří).
placebo
Neaktivní (neúčinná) látka, používaná při testování léků (používá se například obyčejný cukr). Jedné skupině pacientů se podává testovaný lék, druhé skupině placebo a vyhodnocuje se rozdíl mezi oběma skupinami.
prevalence
Počet nemocných v dané populaci. V případě hepatitidy C se prevalence udává mezi 0,2 a 2,0 %, nicméně spolehlivé statistiky dnes neexistují. Podstatně vyšší je rozšíření hepatitidy C mezi uživateli nitrožilních drog (v ČR přes 30 %, v USA se odhaduje že hepatitidou C je nakaženo přes 50 % drogově závislých).
protilátky
Při infekci virem hepatitidy C začne tělo automaticky tvořit protilátky (anti-HCV). Protilátky pak v těle zůstávají a to bez ohledu na to, zda tělo infekci potlačilo či ne.
Q

R

relaps
Opětovné propuknutí infekce, ke kterému dojde po ukončení léčby (viz též breakthrough).
renální
Vztahující se k ledvinám.
retrovirus
RNA virus - typ viru, který nese svou genetickou informaci v RNA, nikoli v DNA. Virus hepatitidy C patří mezi retroviry.
riba rag
Jedním z vedlejších účinků ribavirinu jsou deprese a změny nálady, které se někdy projevují i zvýšenou agresivitou. V anglickém slangu se toto označuje pojmem "riba rag".
ribavirin
Lék používaný při kombinované terapii společně s interferonem. Ribavirin samotný není proti hepatitidě C účinný, pokud je však podáván společně s interferonem, podstatně zvyšuje jeho účinnost.
RVR
Rapid Viral Response - neboli rychlá virologická odpověď. Tímto termínem se označuje stav, kdy během prvních 4 týdnů léčby dojde k vymizení viremie, neboli k poklesu pod detekovatelnou hladinu (obvykle 50 IU/ml). RVR je nejlepším indikátorem úspěšného průběhu léčby (viz též EVR).
S

setrvalá virová odpověď
Pokud testy neprokáží přítomnost viru na konci léčby a přítomnost viru není patrná ani šest měsíců po ukončení léčby, mluví se o setrvalé virové odpovědi (SVR). Ze zkušenosti je prokázáno, že při splnění této podmínky již nedochází k novému vzplanutí infekce.

Tělo nicméně vyléčením nezískává imunitu, a při styku s virem může dojít k novému nakažení.
steatóza
Ztukovění - hromadění tuku (např. v játrech).
SVR
Anglická zkratka pro "Sustained Viral Response" - viz setrvalá virová odpověď.
T

TMA
Transcription mediated amplification - laboratorní metoda používaná při měření množství viru HCV v krvi.
tx
Anglická slangová zkratka pro terapii (léčbu).
U

V

viremie
Koncentrace viru v krvi. Existuje několik metod pro měření této veličiny, nejčastěji se používá PCR, případně TMA. Viremie se uvádí v jednotkách IU (International Unit = mezinárodní jednotka), dříve se používala jednotka cp/ml (počet kopií viru na mililitr krve).
vyléčení
Dnes prakticky neexistuje zcela spolehlivý způsob, jak prokázat vyléčení hepatitidy C. Za vyléčení je dnes považováno dosažení setrvalé virové odpovědi (SVR), tedy nepřítomnost viru v krvi šest měsíců po ukončení léčby. Ze zkušenosti je prokázáno, že při splnění této podmínky již nedochází k novému vzplanutí infekce.

Tělo nicméně vyléčením nezískává imunitu, a při styku s virem může dojít k novému nakažení.
W

X

Y

Z

žloutenka
Žloutenka je zežloutnutí kůže, které je jedním z typických projevů hepatitidy A (nikoli však hepatitidy C). Často se pojmu žloutenka používá nesprávně jako označení choroby. Tedy namísto "hepatitida C" se často říká nesprávně "žloutenka C".


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.
Website Security Test