Stránky o hepatitidě C revize
13. 5. 2016
logo
Základní informace
Mám HCV - co teď?

Co je hepatitida C?

Jak se HCV přenáší?

Jak poznat hepatitidu C?

Léčba hepatitidy C

Odkazy


Speciální témata
Více o viremii

Průběh léčby

Vývoj nových léků


Více o viremii


Měření viremie a používané jednotky
Informace o tom, zda je virus přítomen v krvi případně v jakém množství, je přirozeně velmi důležitá. Zjistit tyto hodnoty však není jednoduché. Dnes se pro tyto účely používají molekulárně-genetické metody, které zjišťují přítomnost virové nukleové kyseliny v krvi (HCV RNA). Nejčastěji používanou metodou je metoda PCR (Polymerase Chain Reaction - polymerázová řetězová reakce).

Kvalitativní a kvantitativní měření
Používané metody existují ve dvou variantách. Kvalitativní měření zjišťuje pouze to, zda byl ve vzorku nalezen virus, nebo nikoli. Nezjišťuje však, v jaké koncentraci se virus ve vzorku nachází. Množství viru je však možno zjistit kvantitativní variantou měření.

Mezinárodní jednotky
Bylo vyvinuto několik metod pro kvantitativní měření viremie. Výsledky se zprvu uváděly jako počet kopií viru v mililitru krve (cp/ml). Vzhledem ke složitosti používaných postupů však nebyly hodnoty získané použitím různých metod vzájemně porovnatelné. Proto byla v roce 1999 zavedena takzvaná mezinárodní jednotka IU (International Unit), která ukazuje nikoli na počet kopií viru v jednotce objemu, ale spíše na množství HCV RNA. Dnes používaná jednotka je tedy IU/ml a umožňuje porovnávat výsledky viremie získané různými metodami.

Zápis velkých čísel
Hodnota viremie vychází obvykle ve miliónech. Proto se často používá zápis čísel v exponenciálním tvaru. Hodnota jeden milion se totiž dá napsat také jako 106 (tedy jednička a za ní šest nul). V některých případech se používá zápis 10^6 nebo 1e6. Takže například
   1 230 000  =  1,23.106  =  1,23.10^6  =  1,23e6


Co znamená "pokles o dva logy?"
Hodnota viremie se může pohybovat od nuly až do několika milionů IU/ml, a i u jednoho pacienta může velmi silně kolísat. Pro hodnocení průběhu choroby proto nejsou důležité hodnoty "za desetinnou čárkou", ale pouze jejich řádová velikost.

Pokud například dojde u pacienta ke změně hodnoty viremie ze dvou milionů IU/ml na 2,5 milionů UI/ml, pak se nejedná o významnou změnu. Pokles z hodnoty dvou milionů IU/ml na 20 000 IU/ml však je možno interpretovat jako změnu, která již stojí za zaznamenání. Jedná se o řádovou změnu při které se (zjednodušeně řečeno) mění počet nul. Pokles ze 2 mil. IU/ml na 20 000 IU/ml je možno označit jako
  • pokles o dva řády
  • pokles na jednu setinu
  • pokles o dva logy (logaritmy)
Všechny tři výrazy znamenají totéž, ten poslední je asi nejméně srozumitelný, nicméně je zřejmě nejčastěji používaný. Podrobný matematický rozbor není potřeba, pro praktické použití si stačí pamatovat, že pokles "o jeden log" je totéž co pokles na desetinu původní hodnoty (v čísle prostě škrtneme jednu nulu), pokles o dva logy znamená pokles na setinu původní hodnoty atd. Naopak růst o jeden log znamená růst na desetinásobek původní hodoty, při růstu o dva logy jde o růst na stonásobek a tak dále.


Jaký význam má hodnota viremie?
Hodnota viremie je výslednicí dvou protichůdných tendencí. Na jednu stranu se virus snaží co nejrychleji množit, na druhé straně se tomu snaží tělo bránit. Čím úspěšnější je imunitní obrana organismu, tím nižší je výsledná viremie. A naopak, slabý imunitní systém nedokáže množení viru úspěšně čelit a výsledkem je vysoká hodnota viremie.

Hodnota viremie tedy do velké míry informuje o obranyschopnosti organismu vůči viru hepatitidy C. Není náhodou, že pacienti, kteří mají před zahájením léčby nízkou hodnotu viremie, mají větší šanci na úspěšné vyléčení. Za nízkou viremii se považují hodnoty nižší než 600 000 IU/ml.

O čem však hodnota viremie nevypovídá, je míra či rozsah poškození jater. Dosud nebyla nalezena žádná spojitost mezi hodnotou viremie a mírou poškození jater.

Nízká hodnota viremie signalizuje vysokou šanci na úspěšné vyléčení. Neříká však nic o míře poškození jater.


Citlivost měření viremie
Důležitým parametrem metody měření viremie je citlivost - tedy jakou nejmenší viremii je metoda schopna zjistit. Standardně se dnes požaduje, aby metoda bla schopna zachytit virus od hodnot 15 IU/ml. I to je sice úctyhodná citlivost, nicméně pro spolehlivé zjištění přítomnosti viru v těle je to stále málo. A právě tato skutečnost je jedním z problémů dnes používané léčby.

Při léčbě je možno sledovat jak viremie postupně klesá, ale jakmile se dostane pod práh detekovatelnosti (obvykle 15 IU/ml), neexistuje dnes způsob jak rozlišit nepřítomnost viru od velmi nízké hodnoty viremie. Bohužel dnes neexistuje metoda která by dokázala s jistotou vyloučit přítomnost viru v těle. Při léčení se proto postupuje tak, že léčba probíhá po dostatečně dlouhou dobu, aby byla co největší jistota, že je virus úspěšně eliminován.

Tato zákeřná vlastnost viru je příčinou takzvaných relapsů. Tedy opětovného vzplanutí infekce po ukončení léčby, ke kterému někdy dochází. Může totiž dojít k situaci, že viremie při léčbě klesne pod hodnotu, kterou je laboratoř schopna změřit, takže pacient vypadá jako vyléčený, přesto že v jeho těle virus stále zůstává. Po vysazení léků se tyto viry opět rozmnoží a infekce může propuknout znovu.

Na grafu jsou schematicky znázorněny dva možné průběhy viremie které tento problém ilustrují. Plnou čarou je znázorněn případ kdy viremie během dvou měsíců klesne pod hranici měřitelnosti a brzy poté poklesne až na nulu. Přerušovaně jsou znázorněny hodnoty pacienta, který zpočátku reaguje velmi podobně, ale poté co se hodnota viremie dostane pod hranici měřitelnosti, již dále neklesá. Po vysazení léků pak dojde k relapsu a novému vzplanutí infekce.

Problém spočívá ve skutečnosti, že v průběhu léčby není možno oba případy odlišit. Jakmile viremie klesne pod hranici měřitelnosti (na obrázku 15 IU/ml - barevná oblast), vypadají oba případy stejně.

To je důvodem, proč je pacient považován za vyléčeného, pokud dosáhné "setrvalé odpovědi" (SVR), tj. má neměřitelnou viremii nejen na konci léčby, ale i 6 měsíců poté. Ukazuje se totiž, že pokud vysadí léky pacient, který ještě má určitou malou hodnotu viremi, pak se virus velmi rychle namnoží a je během krátké doby (kratší než 6 měsíců) měřitelný.


Zpět na začátek stránky


Upozornění: Informace umístěné na těchto stránkách považujte prosím pouze za orientační. Pro stanovení léčebného postupu se řiďte radami svého ošetřujícího lékaře, neboť jen ten může objektivně posoudit váš zdravotní stav.
Website Security Test